BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

 1.) Taraflar

    İşbu sözleşmede, bundan sonraki tanımlamalarda ürünlerin satışını ve tanıtımını üstlenen tarafa Bayi, yazılım ve altyapı sağlayıcısı taraf olan Kocaeli  Bilişim Yazılım  Tasarım Hizmetleri ise KOBİL olarak hitap edilecektir.

 2.) Sözleşmenin Onaylanması

    Ürün satıcı bayisi statüsünde olunabilmesi için belirtilen ilk koşul www.kocaelibilisim.com  adresinde yer alan yeni bayilik bilgilerinin eksiksiz olarak doldurularak, bilgilerin kaydedilmesi işlemidir. Bu işlemin ardından hesabın onaylanabilmesi için için bayinin ilk ürün alımını, kdv dahil olarak .... TL'den yüksek olmak kaydıyla son kullanıcı fiyatından alış yapması gerekmektedir. Ürün alımının ardından bayi statüsü onaylanmaktadır. Bu onaylama işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılması sebebiyle, bayinin statüsünü kontrol etmesi gerekir. Bu kısımda oluşabilecek hatalardan KOBIL sorumlu olmayacaktır. Bu aşamadan sonra Bayi, hizmet sözleşmesi hükümlerini onaylamış, taahhüt etmiş sayılır ve aynı zamanda sözleşme yürürlüğü girmiş olmaktadır.

 3.) Sözleşmenin ve Hizmetlerin Tanımı

    KOBIL sözleşmeyi onaylayan bayilerine çeşitli hizmetler ve ürünler sunmaktadır. Bu sözleşme verilen hizmetlerin tanımını, türünü, süresini, kapsamını, karşılıklı yükümlülükleri ve fesih kurallarını belirlemektedir. Bu hizmetler webkobi.com’da bulunan yazılım ve servisleri kapsamaktadır. Sunulan hizmetler, bayilerin sitelerini kapsayan ve dijital ortamda yapılan çalışmalardan(e-ticaret yazılımı, tasarım hizmeti, barındırma altyapısı v.b) oluşmaktadır.

 4.) Sözleşmenin Kapsamı ve Bayilik Unsurları

İşbu sözleşmede yer alan hizmet kapsamı, genel hizmet sözleşmesinde belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır.

KOBIL, Bayilerine özel olarak sunacağını taahhüt ettiği hizmetler, detayları ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir;

§          Bayi seviyelerine özel olarak sunulan bayi indirimleri kapsamında Bayiler, kocaelibilisim.com bayilik sayfasında belirtilen ciro aralıklarına göre seviyelendirilmekte ve mevcut seviyelerine özel olarak indirimli satış fiyatından ürünlere sahip olmaktadır. Bayiler indirimli olarak aldıkları ürünleri son kullanıcılara(müşterilerine) satabilmektedir. KOBIL, bayilerinin son kullanıcılara satışlarına, bayi fiyat politikalarına müdahale etmemekle beraber bayilerine webkobi.com'te teşhir edilen fiyatlardan satmasını önerir.

§          Bayi, sattığı ürünlere kendi markası altında satış yapamayacaktır.

§         KOBIL hiç bir durumda bayinin portföyünde bulunan müşterilerinin(son kullanıcılarla) iletişime geçmesini sağlayabilecek link, metin veya görseli yayınlamayacağını garanti eder. Teknik otomasyondan kaynaklanabilecek sorun durumlarında ise bayi, KOBIL'e bu durumu aktarmakla yükümlüdür. KOBIL yapılacak bu ihtardan sonra mevcut durumu düzenleyeceğini garanti eder.

 5.) Bayi İbaresi ve Sözleşmenin Ortadan Kalkacağı İstisnai Haller

KOBIL bayi koruma politikası gereğince, kendisine ait herhangi bir görsel, metin veya içeriği bayiye ait sitelerde göstermeyeceğini garanti eder. Fakat bazı istisnai durumlarda bu durum ortadan kalkacaktır. Bu istisnai durumlar ise;

§          Bayinin ticari faaliyetine son vermiş olması veya iflasa tabii olması.

§          Hizmet bitimine kısa bir süre kalan ve hizmet yenileme için irtibata geçilecek olan bayinin, formda beyan ve taahhüt ettiği telefon veya e-postalara yanıt vermemesi ve bunun sonucunda bayi ile iletişime geçilememesi.

§          Bayinin haksız olarak son kullanıcıyı mağdur edebilecek davranışlarda bulunması.

§        Bayinin kendisi ile irtibata geçen son kullanıcılara, kendi serbest iradesiyle ve isteğiyle ürün satışı yapmadığımı beyan etmesi.

§      Bayi kayıt formunda belirlenen zorunlu bilgilerin eksik verilmesi/verilmemesi. Bu zorunlu şartlar; vergi mükellefi olunması, adres-telefon-eposta gibi iletişim bilgilerinin bildirilmesi, erişilebilir bir web sayfası zorunluluğu. Web sayfası bulunmayan bayilere, bayi iletişim bilgilerinin yer aldığı taslağı eklemesi gerekmektedir. Web sitesi ile eşdeğer bu taslağı ilgili siteye eklemedikleri takdirde bu taslak KOBIL tarafından eklenecektir.

KOBIL üstte belirtilen durumlarda son kullanıcıyı korumak ve mağduriyete uğratmamak adına bayiye ait son kullanıcı sitesinin yetkilileriyle irtibata geçecek ve siteyi bayi modundan çıkarak ilgili siteleri bayinin hesabından ihraç edecektir. Yukarıda açıkça belirtilen hallerden herhangi birisinin gerçekleşmesi durumunda bayi, müşterisinin KOBIL'e geçmesinden doğabilecek olumsuz durumları da kabullenmiş sayılır. Son kullanıcıyı doğrudan mağdur edebilecek bu durumlarda, KOBIL'i uygulayacağı prosedürlerden dolayı oluşabilecek maddi manevi kayıplardan bayi sorumlu olacaktır.

 6.) Bayinin Yükümlülükleri

    Bayi;

§        KOBIL hizmetlerinden yararlandığı sırada, bayi kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde bildirim yapılmaksızın hizmetinin sona erdirilebileceğini,

§         KOBIL servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, site ortamına eklediği bilgi ve dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve KOBIL'ın bu bilgi ve dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

§          Sitedeki tüm bilgilerden(kişisel ve kurumsal bilgiler v.b) sorumlu olduğunu,

§          Bayiliği amacı dışında kullanması veya ticari ahlaka aykırı amaçlarla kullanıldığı takdirde KOBIL'i gerekli müdahalelerde bulunma, aboneyi olumsuz durumlarda hizmet dışına çıkarma ve aboneliğe süreli veya süresiz son verme hakkına sahip olduğunu,

§          Aboneliği tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, abonelik sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını,

§          Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

§        Yazılımlarının kod güvenliği ve ticari sırlar ilkesi açısından mevcut kaynak kodların, materyallerin veya veritabanının verilmediğini ve verilmeyeceğini,   Kabul ve taahhüt etmiştir.

 7.) Kocaeli Bilişim'e Verilen Yetkiler

    KOBIL, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını sebep göstermeksizin geçici bir süre askıya alabilir veya bayilerin ticaretini minimum etkileyebilecek düzeyde durdurabilir. Bu duraklatmalar sistemin güvenliği veya bakımını amaçlayan geçici ve kısa süreli kesintiler olmaktadır. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı KOBIL'in bayilerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

    KOBIL, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını sağlayan siteyi gerek gördüğü zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde abone mesaj ve ilanlarını gerekçe göstermeksizin silme, bayiyi servislerden men etme ve bayiliğe son verme hakkını saklı tutar.

    KOBIL, bayilerin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

    Resmi makamlardan bayiye veya bayinin müşterisine(son kullanıcıya) yönelik suç duyurusu yada resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

    Bayinin, sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

    Bayiliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir bayinin yeniden bayi olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda bilgileri paylaşma ve bayiliği sonlandırma hakkına sahiptir.

    KOBIL, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla abonelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

    KOBIL, firma giderleri, maliyetleri ve ekonomik koşulları göze alarak satış politikasını değiştirebilir, bayileri haberdar etmek koşuluyla fiyatları arttırabilir veya ürün fiyatlarını düşürebilir. Aynı şekilde bayi seviye kotalarında değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikleri bayilerine yansıtabilir, gerek duyulduğunda bayi seviyesini haber vermeksizin değiştirebilir.

    KOBIL gerekçe göstermeksizin ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir.

    KOBIL, gerektiğinde bayiden belge talebinde(ödenmiş fatura, tic. sic. gaz., vergi levhası, bilanço v.b) bulunabilir. Bu belgeler bayinin ticari gizliliğine zarar vermeyecek derecedeki belgeler olmaktadır ve bunların dışında gizliliğe aykırı bir belge talebinde bulunmayacağını garanti eder.

8.) Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Yalova Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 9.) Yürürlülük

Bayi, kayıt formunu doldurup yazılımı veya ürünü herhangi bir site altında çalıştırdığı takdirde bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşmenin yürürlülük süresi başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır. Başvuru internet üzerinden gerçekleştirildiğinde bu sözleşme elektronik kabul ile imzalanmış sayılır.

 

BAYİ                                                                                                                     KOCAELİ BİLİŞİM

 

Yetkili Adı, Soyadı, İmzası ve Kaşe                                                                Yetkili Adı, Soyadı, İmzası ve Kaşe